Mūsu kontakti

Adrese: Daugavpils, Miera iela 57
Tālr./fakss: 654 34106
E-Pasts:
dts@apollo.lv

Tālr./fakss: 654 34106

TOPA bilde


Noderīgas saites

  

 

Notikumi

Darba organizācijas kārtība laika posmā no 13.03.2020. līdz 12.05.2020.
13/03/2020

(Ar grozījumiem un papildinājumiem no 18.03.2020.)

(Ar grozījumiem no 09.04.2020.)

1.    Darba organizācija valsts finansētajās klātienes grupās un ESF projekta Nr. 7.2.1.2./15/l/001 finansētajā Tūrisma pakalpojumu konsultantu grupā:
1.1.    Visiem skolas pedagogiem sniegt informāciju direktora vietniecei Ā. Ļaksai par nodarbībām, kuru organizācija nevar notikt attālināti (praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi u.t.t.).
1.2.    Direktora vietniecei Ā. Ļaksai veikt izmaņas nodarbību sarakstā un nodrošināt punktā 1.1. nodarbību organizāciju pēc šī gada 12. maija.
1.3.    Grupu audzinātājiem apzināt izglītojamos, kuriem nav tehniskās iespējas piedalīties attālinātā mācību procesā.
1.4.    Visiem skolas pedagogiem organizēt mācības attālināti, sagatavojot elektroniskos mācību materiālus, izmantojot Mykoob vietni. Mācību materiālus un uzdevumus nosūta izglītojamajiem un nepilngadīgo izglītojamo vecākiem. Izglītojamie izpildītos mājas darbus iesniedz elektroniski. Pedagogi sagatavo mācību materiālus un mājas darbus arī tādā formā, kas pieejami izglītojamajiem, kuriem nav tehniskās iespējas piedalīties attālinātā mācību procesā.
1.5.    Pedagogu darbu organizēt skolā atbilstoši nodarbību sarakstam. Ja pedagogs plāno darbu Mykoob vietnē ārpus skolas, viņš par to rakstiski informē skolas administrāciju. Aizpildot elektronisko žurnālu par novadītajām nodarbībām, pedagogs pievieno informāciju “Nodarbība notika attālināti”.
1.6.    Kvalifikācijas prakse tiks organizēta atbilstoši uzņēmumu pieņemtajiem lēmumiem. Pedagogiem, kas atbildīgi par prakses organizāciju, regulāri sekot uzņēmumos pieņemtajiem lēmumiem un informēt par to direktora vietnieci profesionālās izglītības darbā Inesi Celitāni.
1.7.    Mācību prakses uzņēmumos pārtraukt ar 2020.gada 23.martu. Direktora vietniecēm veikt grozījumus mācību grafikā.
1.8.    Ja audzēknim ir nepieciešama individuālā konsultācija, (tai skaitā gatavošanās CE), vai gadījumos, kad audzēkņiem nav tehniskās iespējas piedalīties attālinātā mācību procesā, viņš, iepriekš vienojoties ar pedagogu, var saņemt konsultāciju skolā. Pedagogiem individuālo konsultāciju gadījumos ievērot Veselības ministrijas rekomendācijas par koronavīrusa Covid – 19 profilaksi: nodarbībās iesaistīto audzēkņu skaits vienā telpā – līdz pieciem audzēkņiem.
2.    Darba organizācija ESF projekta Nr.8.4.1.010l/001 grupās:
2.1.    Visiem projektā iesaistītiem pedagogiem sniegt informāciju projekta koordinatorei A. Dorofejevai par nodarbībām, kuru organizācija nevar notikt attālināti (praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi u.t.t.).
2.2.    Projekta koordinatorei A. Dorofejevai aktualizēt nodarbību sarakstu projekta grupās, pievienojot apzīmējumu “attālināti” nodarbībām, kuras pedagogi nodrošina attālināti;
2.3.    Aizpildot izglītības programmas dalībnieku apmeklējuma reģistrācijas lapu, jāņem vērā:
2.3.1. Ja nodarbība notiek klātienē - parakstās pats izglītojamais;
2.3.2. Ja nodarbība notiek attālināti – pedagogs pretī izglītojamā vārda, uzvārda pieraksta ar vārdiem “Attālināti” un ar parakstu un atšifrējumu apliecina izglītojamā iesaistīšanu nodarbībā.
2.4. Visiem skolas pedagogiem organizēt mācības attālināti, sagatavojot elektroniskos mācību materiālus, izmantojot Mykoob vietni. Mācību materiālus un uzdevumus nosūta izglītojamajiem un nepilngadīgo izglītojamo vecākiem. Izglītojamie izpildītos mājas darbus iesniedz elektroniski.
2.5.    Gadījumos, kad pedagogiem nav iespējams nodrošināt attālinātu mācību procesa organizāciju (laboratorijas darbi, praktiskās nodarbības u.t.t.), ievērot Veselības ministrijas rekomendācijas par koronavīrusa Covid – 19 profilaksi.
3.    Darba organizācija Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem:
3.5.    Līdz 2020.gada 12.maijam pārtraukt klientu apmācību neformālās izglītības programmu apguvē.
3.6.    Par mācību atjaunošanu lemt saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras norādījumiem.
4.    Darba organizācija ieslodzījuma vietā:
4.5.    Līdz 2020.gada 12.maijam pārtraukt izglītojamo apmācību.  Izglītības programmas apguves atsākšanu saskaņot ar ieslodzījuma vietu un Ieslodzījuma vietas pārvaldi..
5.    Skolas darbiniekiem izvērtēt attālināta darba organizācijas iespējas. Attālināta darba gadījumos iesniegt administrācijai darba grafiku.
6.    Visiem skolas apmeklētājiem pieprasīt roku dezinfekciju un iepazīstināt ar Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām COVID-19 izplatīšanās mazināšanai.
7.    Veikt pastiprinātu skolas dezinfekciju.

Direktors                                            J.Kuklis

Pie mums var apgūt sekojošas specialitātes
Pavārs
 
 
Pavāra palīgs (uzzināt vairāk)
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
(uzzināt vairāk)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(uzzināt vairāk)
 
Tūrisma pakalpojumu konsultants
(uzzināt vairāk)
Konditors
Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
Pārdevējs (uzzināt vairāk)

 

Veido savu karjeru pats!
Veido savu karjeru pats!
(uzzināt vairāk)